6110202 ศูนย์การจัดประชุมวิชาการรามาธิบดี ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมฟื้ีนฟูวิชาการพื้นฐานศัลยศาสตร์ตกแต่งครั้งที่ 15 ระหว่างวั้นที่ 8-10 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

6110202 ศูนย์การจัดประชุมวิชาการรามาธิบดี ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมฟื้ีนฟูวิชาการพื้นฐานศัลยศาสตร์ตกแต่งครั้งที่ 15 ระหว่างวั้นที่ 8-10 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี