6110296 ศูนย์การจัดประชุมวิชาการรามาธิบดี ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Current Practice in Respiratory Care 2013 Adult to Children 2018 ระหว่างวันที่ 21-24 พ.ย.61 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ และอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

6110296 ศูนย์การจัดประชุมวิชาการรามาธิบดี ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Current Practice in Respiratory Care 2013 Adult to Children 2018 ระหว่างวันที่ 21-24 พ.ย.61 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ และอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี