6110382 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการการดูแลผู้ป่วยที่คาเข็มในหลอดเลือดส่วนปลาย "We care IV care" ระหว่างวันที่ 14-15 ม.ค.62 ณ ห้องเกษม ลิ่มวงศ์ และห้องอติเรก ณ ถลาง อาคารเรียนรวมและหอสมุดคณะแพทยศาสตร์

6110382 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการการดูแลผู้ป่วยที่คาเข็มในหลอดเลือดส่วนปลาย