6110385 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ขอเชิญประชุมวิชาการ เรื่อง โอกาสและความท้าทายของพยาบาลไทยยุคไทยแลนด์ 4.0 ระหว่าง 30 พ.ย. ถึง 1 ธ.ค.61 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย

6110385 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ขอเชิญประชุมวิชาการ เรื่อง โอกาสและความท้าทายของพยาบาลไทยยุคไทยแลนด์ 4.0 ระหว่าง 30 พ.ย. ถึง 1 ธ.ค.61 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย