งานนิเทศ

สรุปผลการประชุมการจัดทำ
ตัวชี้วัดการประเมินผลงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (MOU) ของ คปสอ. 1/2563

ภายใต้ข้อตกลงดังต่อไปนี้

 • MOU โดยการถ่ายระดับลงสู่ คปสอ. มีระยะเวลาการดำเนินงานตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2563 และจะดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานในช่วง 2 สัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคม 2563
 • ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดพิจารณาจัดทำตัวชี้วัดที่สามารถขับเคลื่อนได้อย่างแท้จริง เน้นประเด็นสำคัญสามารถวัดผลการดำเนินงานได้
 • การให้น้ำหนักตัวชี้วัด มอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขดำเนินการ และอาจทำความตกลงกับ PM เป็นรายบุคคลโดยจะไม่มีการจัดประชุมอีก
 • ที่มาของตัวชี้วัด พิจารณาจากกรอบแนวคิดหลักดังต่อไปนี้
  • 1) นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข : Performance Agreement 12 ตัว
  • 2) นโยบายของผู้ตรวจราชการ :
   • ก. ประเด็นตรวจราชการ 7 ประเด็น ภายใต้ OKRs
   • ข) ประเด็น PA ที่ผู้ตรวจราชการถ่ายทอดสู่ผู้บริหารและบุคลากรระดับเชี่ยวชาญ ระดับจังหวัดและอำเภอ รวม 12 ประเด็น

ปฏิทินการดำเนินงาน

 • 22 เม.ย.63 : พิจารณาตัวชี้วัด
 • 23 เม.ย. 63 : เสนอผู้บริหารเห็นชอบและแจ้งแต่ละกลุ่มงานจัดทำ KPI Template
 • 27 เม.ย. 63 : ผู้รับผิดชอบจัดทำ KPI Template ส่งให้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
 • 30 เม.ย. 63 : ลงนาม MOU ในการประชุม กวป.
 • 1 พ.ค. 63 : ผู้รับผิดชอบงานจัดทำ KPI Template ฉบับสมบูรณ์ส่งให้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
 • 7 พ.ค. 63 : ส่งแนวทาง/KPI Template ให้ คปสอ.
 • สัปดาห์ที่ 3-4 ของเดือน ส.ค. 63 : ประเมิน MOU

ผลการพิจารณาตัวชี้วัดที่จะใช้ในการจัดทำ MOU

1. ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. อัตราสำเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่
3. ร้อยละของ อปท.สนับสนุนนโยบายการส่งเสริมการเจริญเติบโตแก่เด็กอายุ 1 ปี ถึง 5 ปี
4. ระดับความสำเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหน่วยงานระดับอำเภอ
5. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย