ปีงบประมาณ

รอบที่ 1

รอบที่ 2

2557

คปสอ.ลอง,สอง,วังชิ้น

คปสอ.เมืองแพร่

2558

คปสอ.สอง

คปสอ.หนองม่วงไข่

2559

คปสอ.ร้องกวาง

คปสอ.เด่นชัย

2560

คปสอ.หนองม่วงไข่/รพ.สต.ตำหนักธรรม

คปสอ.สอง/รพ.สต.สะเอียบ

2561

คปสอ.วังชิ้น

คปสอ.เด่นชัย/รพ.สต.ปงป่าหวาย

2562

คปสอ.สูงเม่น

คปสอ.เมืองแพร่

2563

ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมืองโรงพยาบาลแพร่ร่องซ้อ(เช้า)/ รพ.ลอง/รพ.สต.บ้านปิน(บ่าย)

คปสอ.ร้องกวาง/รพ.สต.ห้วยแก็ต (เช้า)/รพ.สต.เหมืองหม้อ(บ่าย)

2564

คปสอ.วังชิ้น

คปสอ.หนองม่วงไข่