โครงสร้างการบริหารงานและการปฏิบัติราชการแทน นพ.สสจ.แพร่