กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ จังหวัดแพร่ ระยะ 4 ปี 

พ.ศ.2564-2567และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2564 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

วันที่ 16-18 กันยายน 2563

ณ ห้องประชุมโรงแรมน้ำทองแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

วันที่ 16กันยายน พ.ศ.2563

08.30-09.00น.    ลงทะเบียน

09.00-09.30น. ​   พิธีเปิดการประชุม/มอบนโยบายการจัดทำแผน โดย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่

09.30 -10.00 น​   สถานการณ์สุขภาพจังหวัดแพร่ โดย นางพัชรี อรุณราษฎร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ Download 

10.00-10.45น.     เล่าเรื่อง รูปแบบการวางแผนยุทธศาสตร์ กระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน”  โดย  ดร.นเรศ  คงโต  สสจ.นครสวรรค์ (>>Download<<)

11.00-12.00น.     นำเสนอผลการวิเคราะห์ศักยภาพองค์กร จากแบบสอบถาม google form และ อภิปรายผลร่วมกัน 

โดย ดร.นเรศ  คงโต สสจ.นครสวรรค์ และนายกฤษณ์  บุญอริยเทพ สสจ.แพร่ (>>Download<<)

13.00-14.00น. ​    Work Shop 1 ระดมความคิด 4 กลุ่ม   การจัดทำรายละเอียดยุทธศาสตร์ (>>Download<<)

14.00-15.00น. ​    World caféหมุนวนสมาชิกที่ เข้ากลุ่มถัดไปรอบละ 20 นาที รวม 60 นาที (แต่ละกลุ่มต้องมีตัวแทนและผู้เก็บประเด็นอยู่ประจำกลุ่มๆ ละ 2 คน) 

15.00-16.00น. ​    Work Shop 2การจัดทำตัวชี้วัดหลัก (KPIs) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ (>>Download<<)

16.00-16.30น. ​    AAR วันนี้ การเตรียมความพร้อมวันพรุ่งนี้ 

หมายเหตุ : ไฟล์ประกอบกิจกรรม 

ประเด็นนโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ 2564

แนวทางการพัฒนางาน ในเขตสุขภาพที่ 1 ปี 2564 นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1

 

วันที่ 17กันยายน พ.ศ.2563 

09.00-09.30น. ​    ทบทวนกิจกรรมการประชุมวันที่ 1  

09.30-10.00น. ​    การเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์สู่ห่วงโซ่คุณค่า(Value Chain)โดย  ดร.นเรศ  คงโต  สสจ.นครสวรรค์ (>>Download<<)

10.45-12.00น. ​    Work Shop การกำหนดประเด็นสำคัญเพื่อจัดทำ Value Chain​​ (แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม(>>Download<<)

13.00-15.00น. ​    Work Shop 4การกำหนดกลยุทธ์หรือแผนงาน รองรับแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์Action Plan (>>Download<<)

15.00-16.00น.     นำเสนอผลการ Work Shop 

16.00-16.30น. ​    สรุปภาพรวมการจัดทำห่วงโซ่คุณค่าประเด็นสำคัญ 

 

วันที่ 18กันยายน พ.ศ.2563 

09.00-09.30น.     ทบทวนกิจกรรมการประชุมวันที่ 2 

09.30-10.30น. ​    การนำห่วงโซ่คุณค่าสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี โดย  ดร.นเรศ  คงโต  สสจ.นครสวรรค์ 

10.45-12.00น. ​    Work Shop 5การจัดทำห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ประเด็นสำคัญ ปี 2564 

13.00-14.00น. ​    นำเสนอ ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ประเด็นสำคัญ พ.ศ. 2564 

14.00-15.00น.     Work Shop ที่ 6 การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 (เฉพาะ Value Chain)

15.00-16.00น. ​    นำเสนอ (ร่าง) แผนแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564 

16.00-16.30น. ​    อภิปรายทั่วไป และมอบหมายทีมงาน