กำหนดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศและข้อมูลข่าวสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

วันที่ XX พ.ย. 2562  เวลา 8.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

ระเบียบวาระที่ 1      เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2      เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ระเบียบวาระที่ 3      เรื่องติดตามการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ระเบียบวาระที่ 4      เรื่องเพื่อทราบ

4.1 คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สสจ.แพร่ ที่ 105/2562 เอกสารประกอบ

4.2 แผนงาน โครงการ และตัวชี้วัด ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 เอกสารประกอบ

4.3  นโยบายและแนวทางการดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศประจำปี 2563

ระเบียบวาระที่ 5      เรื่องเพื่อพิจารณา

5.1 คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ที่ 105/2562 เอกสารประกอบ

5.2 การทบทวนคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาสารสนเทศและข้อมูลข่าวสารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ : หนังสือขอทบทวนคำสั่งฯเอกสารประกอบ | แบบแจ้งรายชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการฯ

5.3 การสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ สรุปคะแนน | รายละเอียดตามตัวชี้วัด | ข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 2563

5.4 การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)