กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสารสนเทศ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุม  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

——————————————————————————————-

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.       ลงทะเบียน

๐๙.๐๐–๐๙.๓๐ น.         เปิดประชุม โดย นายแพทย์ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่

๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.       ความสำคัญและความเป็นมาในการจัดทำเว็บไซต์โดยนายชนะศักดิ์ ศิริวัจโนดม 

๑๐.๓๐–๑๒.๐๐ น.         การจัดการระบบการจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์CMS (Content Management System)

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.       การฝึกปฏิบัติตามขั้นตอน Plan/Install/Content/Extend/Design/People/Manage

๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.       ตอบคำถาม ข้อเสนอแนะ 

*************************

หมายเหตุ         รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๓๐ น และเวลา ๑๔.๓๐ น

                        รับประทานอาหารกลางวันเวลา ๑๒.๐๐ น 

Download เอกสารประกอบการใช้งาน