DownloadDownloadDownloadDownloadระเบียบวาระการประชุมติดตามนโยบายการดำเนินงานเมืองต้นแบบสุขภาวะผู้สูงวัย (Health Aging Smart City)และเมืองอัจฉริยะ(Smart City)

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ระเบียบวาระที่ 1      เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2      เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ระเบียบวาระที่ 3      เรื่องติดตามการประชุมครั้งที่ผ่านมา  >>>Download 

ระเบียบวาระที่ 4      เรื่องเพื่อทราบ            

ระเบียบวาระที่ 5      เรื่องเพื่อพิจารณา

5.1 นำเสนอการพัฒนาตามนโยบายการดำเนินงานเมืองต้นแบบสุขภาวะผู้สูงวัย (Health Aging Smart City)  และเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเลิศใน 4 ด้าน (4 Excellence)

 • เมืองใสสะอาด ปลอดภัย
 • เมืองสุขภาวะที่ดี
 • เมืองอาหารสุขภาพปลอดภัย
 • เมืองเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • เมืองนิเวศน์สีเขียว 
 • เมืองอัจฉริยะ(Smart City)

โดยกลุ่มงาน ใน สสจ.แพร่  

 • กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ Download
 • กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ Download  แผนผังการดำเนินงานProject
 • กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ Download แผนผังการดำเนินงาน
 • กลุ่มงานทันตสาธารณสุข Download
 • กลุ่มงานประกันสุขภาพ Download
 • กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ Download
 • กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ Download
 • กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ Download
 • กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ Download
 • กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
 • กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขฯ

ระเบียบวาระที่ 6         เรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)