ระเบียบวาระการประชุม

มอบนโยบายการดำเนินงานเมืองต้นแบบสุขภาวะผู้สูงวัย

(Health Aging Smart City)และเมืองอัจฉริยะ(Smart City)

วันที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 13.00 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุม รพ.สต.ทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ระเบียบวาระที่ 1         เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

1.1 คำสั่งจังหวัดแพร่ ที่ 3355/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการ เมืองต้นแบบสุขภาวะผู้สูงวัย 

(Health Aging Smart City).../คณะกรรมการเมืองอัจฉริยะ(Smart City)  (เอกสารหมายเลข 1)

ระเบียบวาระที่ 2         เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ระเบียบวาระที่ 3         เรื่องติดตามการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ระเบียบวาระที่ 4         เรื่องเพื่อทราบ

4.1 นโยบายการดำเนินงานเมืองต้นแบบสุขภาวะผู้สูงวัย

                                     (Health Aging Smart City) อกสารหมายเลข 2.1 (เอกสารหมายเลข 2.2 )

                         4.2 นโยบายการดำเนินงานเมืองอัจฉริยะ(Smart City-เอกสารหมายเลข3)

ระเบียบวาระที่ 5     เรื่องเพื่อพิจารณา

                             5.1 การดำเนินงานตามนโยบาย

  • เมืองใสสะอาด ปลอดภัย
  • เมืองสุขภาวะที่ดี
  • เมืองอาหารสุขภาพปลอดภัย
  • เมืองเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • เมืองนิเวศน์สีเขียว
  • เมืองอัจฉริยะ(Smart City)

                             5.2 การดำเนินงานของแต่ละกลุ่มงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง (เอกสารหมายเลข 4-XLSX, PDF)

ระเบียบวาระที่ 6         เรื่องอื่นๆ(ถ้ามี) ความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ

เอกสารประกอบการจัดทำโครงการนำเสนอวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. สสอ.เมืองแพร่

  • การเชื่อมโยงและบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ บรรยายวันที่ 5 มิ.ย 61 (เชียงราย) PDF
  • แนวทางการจัดสรรงบประมาณ สงป. เอกสารบรรยายเชียงราย 5 มิ.ย.61 PDF
  • ข้อเสนอการพัฒนาตามนโยบายการดำเนินงานเมืองต้นแบบสุขภาวะ Microsoft Excel Worksheet