วันที่ 5 พฤศจิกายนที่ผ่านมา กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสขจังหวัดแพร่เข้าร่วมพิธีไหว้ครูชมรมแพทย์แผนไทยเวียงโกศัยแพร่ ณ ที่ตั้งชมรม ศาลาการเปรียญ วันนิวิฐศรัทธาราม ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1