วันภูมิปัญญาไทยแก้ไข

 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ระหว่างวันที่  ๒๗ - ๒๙ ตุลาคม