จากการที่เขตสุขภาพที่ ๑ ได่ขับเคลื่อนประเด็นมุ่งเน้นระดับเขต ๒๐ ประเด็น ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข)

และได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรการดำเนินงานทุกประเด็น เพื่อกำหนดกรอบแนวคิด และจัดทำแผนงาน/โครงการในการขับเคลื่อนการดำเนินงานบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รายละเอียดได้แก่ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม