สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งช่องทางการ Download ไฟล์เอกสารแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยสามารถ Download ไฟล์เอกสารฉบับสมบูรณ์ได้ที่เว็บไซต์ระบบตรวจราชการออนไลน์ http://bie.moph.go.th/e-insreport/

หรือทางเว็บไซต์ของ งานกำกับ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

chart