กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่  ขอประชาสัมพันธ์ บุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการการให้คำปรึกษาโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จำนวน 7 โครงการ  ของสมาคมแพทย์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ร่วมกลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค และคณะแพทย์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

อ่านรายละเอียด