กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) กำหนดจัดโครงการ Novermber Series งาน Robics Summit 2019 

มีวัตถุประสงค์เพื่อผนวกรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูประบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ไทยโดยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเดินหน้านวัตกรรมหุ่นยนต์สำหรับประเทศไทย

สร้างความร่วมมือ เร่งพัฒนาองค์ความรู้ สร้างบุคลากร วิจัยนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อสร้างระบบนิเวศน์อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในประเทศ ตลอดจนผลักดันให้เกิดการใช้นวัตกรรมหุ่นยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ คุ้มค่าในทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.robotics-summit.com/