กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยสำนักสถานพยาบาลแและการประกอบโรคศิลปะ และคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ได้กำหนดการจัดสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมายประจำปี 2562 

ยื่นใบสมัคร

1. ผ่านทางระบบออนไลน์ ที่ เว็ปไซต์ http://mrd-hss.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 10 - 19 กรกฎาคม 2562 

2. ยื่นด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ได้ที่

     2.1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง ระหว่างวันที่ 10 - 19 กรกฎาคม 2562

     2.2 ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ชั้น 1 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณุข ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2562

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ และเว็ปไซต์ http://www.mrd-hss.moph.go.th