โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์  กำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง 

                           สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 2

ระหว่าง  วันที่ 1 สิงหาคม 2562ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน   รวมระยะเวลาในการฝึกอบรม  รุ่นละ 4 เดือน   

                         โดยเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562