สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ออกแนวทางการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกกัญชาและการจัดเตรียมสถานที่ การเก็บรักษาและการควบคุมการใช้สำหรับผู้ขออนุญาตปลูก รายละเอียดตามเอกสาร

แนวทางการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกกัญชา พ.ศ.2562

แนวทางการปฏิบัติ ด้านการจัดเตรียมสถานที่ การเก็บรักษาและการควบคุมการใช้สำหรับผู้ขอรับอนุญาตปลูก ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา

คุณสมบัติวิสาหกิจชุมชนผู้ประสงค์จะปลูกกัญชา