ด้วยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ โดยสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้จัดการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำรหับยนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 ซึ่งผู้เข้ารับการีศึกษาฝึกอบรมประกอบด้วย ข้าราชการระดับสูง ข้าราชการของหน่วยงานอิสระ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาทา้องถิ่น ผู้บริหารระดับสูงภาคเอกชน และผู้สนใจทั่วไป ระหว่างวันที่ 9-16 มีนาคม 2562  สมัครภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด