ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา
และเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1. ตำแหน่งนักโภชนาการ กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลสูงเม่น จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ จำนวน 1 อัตรา

คลิ๊กอ่านประกาศ