อ้างถึงหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ที่ พร 0033.006/ว597 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566
เรื่อง ขอเชิญเสนอข้อมูลคุณภาพและราคาของยาและวัสดุเภสัชกรรม ในการสืบราคาร่วมจังหวัดแพร่ประจำปีงบประมาณ 2567

ด้วย คณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเวชภัณฑ์ จังหวัดแพร่ จะดำเนินการสืบราคาร่วมเวชภัณฑ์จังหวัดแพร่ ประเภทยาและวัสดุเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 (ระยะเวลาการจัดซื้อวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567)

จึงขอเชิญท่านร่วมเสนอข้อมูลด้านคุณภาพและราคาเวชภัณฑ์ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารชี้แจงรายละเอียดและแบบฟอร์มได้ที่ https://bit.ly/3koYB9l


ในการนี้ หากประสงค์จะยื่นเสนอข้อมูลคุณภาพและราคาของเวชภัณฑ์ ขอให้ส่งเอกสารและตัวอย่างเวชภัณฑ์ มาที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ภายในวันที่ 10 เมษายน 2566 (ในวันและเวลาราชการ)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ภก.ธีรวิทย์ พรหมเสนา (เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเวชภัณฑ์จังหวัดแพร่)
หรือ นางสาวธีราพร หงส์ยี่สิบเอ็ด (ผู้ช่วยเลขานุการฯ)
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
โทร.054 511 145 ต่อ 109 ในวันและเวลาราชการ