อ้างถึง หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ที่ พร.0033.006/ว7767 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญเสนอข้อมูลคุณภาพและราคาของเวชภัณฑ์ประเภท วัสดุทันตกรรม ในการสืบราคาร่วมจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ถึง 2567

ตามที่ คณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเวชภัณฑ์ จังหวัดแพร่ จะดำเนินการ สืบราคาร่วมเวชภัณฑ์ ระดับจังหวัด ประเภทวัสดุทันตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ถึง 2567 จึงขอเชิญท่าน ร่วมเสนอข้อมูลด้านคุณภาพและราคาเวชภัณฑ์ ดังกล่าว

โดยท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารชี้แจงรายละเอียดและแบบฟอร์มได้ที่  https://drive.google.com/drive/folders/1q3J43zAh9LDQydXLr5WiD0SVsVo6ICce?usp=share_link 

ในการนี้ หากท่านประสงค์จะยื่นเสนอข้อมูลคุณภาพและราคาของเวชภัณฑ์ ขอให้ส่งเอกสารและตัวอย่างเวชภัณฑ์ มาที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ภายในวันที่ 30 มกราคม 2566 (ในวันและเวลาราชการ) เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกต่อไป

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ภก.ธีรวิทย์ พรหมเสนา (เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเวชภัณฑ์ จังหวัดแพร่)
หรือ นางสาวธีราพร หงส์ยี่สิบเอ็ด (ผู้ช่วยเลขานุการฯ)
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
โทร.054 511 145 ต่อ 109
Line ID : @ypi4674n
ในวันและเวลาราชการ