อ้างถึง หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ที่ พร.0033.006/ว1749 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2565

เรื่อง ขอเชิญเสนอข้อมูลคุณภาพและราคาของเวชภัณฑ์ในการสืบราคาร่วมจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตามที่ คณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเวชภัณฑ์ จังหวัดแพร่ จะดำเนินการสืบราคาร่วม ผู้ให้บริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Out Lab) สำหรับโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2566 จึงขอเชิญท่านร่วมเสนอข้อมูลด้านคุณภาพและอัตราค่าบริการ

โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารชี้แจงรายละเอียดและแบบฟอร์มได้ที่ https://bit.ly/3MIrUvM

ในการนี้ หากท่านที่ประสงค์จะยื่นเสนอข้อมูลคุณภาพและอัตราค่าบริการ ขอให้จัดส่งเอกสารมาที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ) เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกต่อไป

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ภก.ธีรวิทย์ พรหมเสนา (เลขานุการคณะกรรมการฯ)
หรือ นางสาวธีราพร หงษ์ยี่สิบเอ็ด (ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ)
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
โทร.054 511 145 ต่อ 109 ในวันและเวลาราชการ