ขยายระยะเวลายื่นเสนอข้อมูลคุณภาพและราคาของชุดน้ำยาทดสอบสำหรับเครื่องมือวิเคราะห์อัตโนมัติ(Automate) ประจำปีงบประมาณ 2566

อ้างถึง หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ที่ พร 0032.006/ว751 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2565

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเวชภัณฑ์ จังหวัดแพร่
ได้ประชาสัมพันธ์การสืบราคาร่วมด้านวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประเภทชุดน้ำยาทดสอบสำหรับเครื่องมือวิเคราะห์อัตโนมัติ(Automate) ซึ่งมีกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาการยื่นเอกสารเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา และจากการประชุมคณะกรรมการฯ ในวันที่ 28-29 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมชมสักงาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ มีมติให้ขยายระยะเวลายื่นเสนอข้อมูลคุณภาพและราคาของชุดน้ำยาทดสอบสำหรับเครื่องมือวิเคราะห์อัตโนมัติดังกล่าวจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นั้น

ในการนี้ หากท่านประสงค์จะยื่นเสนอข้อมูลคุณภาพและราคาของเวชภัณฑ์ขอให้ท่านส่งเอกสารข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะ แบบตอบรับเข้าร่วมการนำเสนอข้อมูลคุณภาพและใบเสนอราคามาที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ) เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกต่อไป

โดยท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารชี้แจงรายละเอียดและแบบฟอร์มได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1bpPgumLOplcQDR5RzQu1we8Gco_CvXwD?usp=sharing
  
จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ภก.ธีรวิทย์ พรหมเสนา หรือ นางสาวธีราพร หงษ์ยี่สิบเอ็ด
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
โทร.054 511 145 ต่อ 109 ในวันและเวลาราชการ