อ้างถึง หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ที่ พร 0032.006/ว2781 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564

 

เรื่อง  แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกสืบราคาร่วมวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ 2565

 

ตามที่ คณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเวชภัณฑ์ จังหวัดแพร่ (ด้านวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์) ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกรายการวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการสืบราคาร่วมระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ ปี 2565 นั้น 


บัดนี้ การดำเนินการดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ จึงขอแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกสืบราคาร่วม วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดแพร่ ปี 2565 (ระยะเวลาข้อตกลง 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565) โดย ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทาง https://qrgo.page.link/dWbr9
ทั้งนี้ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด และขอให้ท่านถือปฏิบัติตามที่ได้ยื่นเสนอต่อไป
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ภก.ธีรวิทย์ พรหมเสนา หรือ นางกรรณิการ์ วงศ์ศักดิ์สิทธิ์
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
โทร.054 511 145 ต่อ 109 ในวันและเวลาราชการ