อ้างถึง หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ที่ พร 0032.006/ว1153 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564

 

ขอเชิญเสนอข้อมูลคุณภาพและราคาของเวชภัณฑ์ในการจัดซื้อร่วม ยา และ วัสดุเภสัชกรรม  จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2565

 

ตามที่ คณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเวชภัณฑ์ จังหวัดแพร่ จะดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ร่วมจังหวัดแพร่ ประเภท ยา และ วัสดุเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 (ช่วงระยะเวลา 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565) นั้น

 

ในการนี้ บริษัทที่ประสงค์จะยื่นเสนอข้อมูลคุณภาพและราคาของเวชภัณฑ์จะต้องส่งเอกสารทุกชนิดและตัวอย่างเวชภัณฑ์ มาที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ เวชภัณฑ์ร่วมจังหวัดแพร่ต่อไป ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ) เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกต่อไป

 

โดยท่านสามารถ ตรวจสอบรายการเวชภัณฑ์, ดาวน์โหลดเอกสารชี้แจงรายละเอียด, เงื่อนไข และแบบฟอร์มได้ที่ https://qrgo.page.link/wDFhW

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ภก.ธีรวิทย์ พรหมเสนา หรือ นางกรรณิการ์ วงศ์ศักดิ์สิทธิ์
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
โทร.054 511 145 ต่อ 109 ในวันและเวลาราชการ