อ้างถึง หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ที่ พร. 0032.006/ว2021 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2563

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณาคัดเลือกจัดซื้อร่วมวัสดุทันตกรรม จังหวัดแพร่ ปี 2563

 

ตามที่ คณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ระดับจังหวัด ได้พิจารณาคัดเลือก วัสดุทันตกรรม ในการจัดซื้อร่วมระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ ปี 2563 และได้ประกาศผลการพิจารณาฯ ดังหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ที่ พร.0032.006/ว1720 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 นั้น

 

เนื่องจากการประกาศผลการพิจารณาฯดังกล่าวเกิดความผิดพลาด ในรายการที่ 12 ด้ามกรอฟันความเร็วสูง - ชนิดมีไฟ แบบระบบปั่นไฟด้วยตนเอง (Generator type) และรายการที่ 15 ซองฟิล์มดิจิตัล (Hygienic Bag )
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่จึงขอเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณาคัดเลือกจัดซื้อร่วมวัสดุทันตกรรม จังหวัดแพร่ ปี 2563 ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทาง Link ต่อไปนี้
 https://qrgo.page.link/7eBgw

ทั้งนี้ผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และขอให้ท่านถือปฏิบัติตามที่ได้ยื่นเสนอกับทางจังหวัดแพร่ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ภก.ธีรวิทย์ พรหมเสนา หรือ นางกรรณิการ์ วงศ์ศักดิ์สิทธิ์

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

โทร.054 511 145 ต่อ 105 ในวันและเวลาราชการ