ประกาศผลการพิจารณา สืบราคาร่วม วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประเภทชุดน้ำยาทดสอบสำหรับเครื่องมือวิเคราะห์อัตโนมัติ (Automate) จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2563

 

ตามที่ คณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเวชภัณฑ์จังหวัดแพร่ (ด้านวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์) ได้ดำเนินการสืบราคาร่วม วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประเภทชุดน้ำยาทดสอบ สำหรับเครื่องมือวิเคราะห์อัตโนมัติ (Automate) จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2563 สำหรับโรงพยาบาลชุมชน นั้น

 

บัดนี้ การดำเนินการดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ จึงขอแจ้งผลการพิจารณา สืบราคาร่วมฯ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และขอให้ท่านถือปฏิบัติตามที่ได้ยื่นเสนอกับทางจังหวัดแพร่ ต่อไป 

 

อนึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดผลการพิจารณาสืบราคาร่วมได้ทาง  https://qrgo.page.link/Xq2tT

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ภก.ธีรวิทย์ พรหมเสนา หรือ นางกรรณิการ์ วงศ์ศักดิ์สิทธิ์

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

โทร.054 511 145 ต่อ 105 ในวันและเวลาราชการ