เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผนการบริหารเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบค่าเสื่อม) บริหารระดับเขตและระดับจังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสูงเม่น ตำบลสูงเม่น จังหวัดแพร่