ขอเชิญเสนอข้อมูลคุณภาพและอัตราค่าบริการส่งตรวจห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Out lab) สำหรับโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2563

 

ตามที่ คณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ระดับจังหวัด (ด้านวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์) ประกอบด้วย โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดแพร่ จำนวน ๖ แห่ง (โรงพยาบาลสอง, โรงพยาบาลลอง, โรงพยาบาลร้องกวาง, โรงพยาบาลสูงเม่น, โรงพยาบาลวังชิ้น และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย) จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกจัดจ้างร่วม บริการส่งตรวจห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Out lab) สำหรับโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น

 

ในการนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่จึงขอเชิญบริษัทที่สนใจ เข้าร่วมเสนอข้อมูลคุณภาพและอัตราบริการส่งตรวจห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (Out lab) สำหรับโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยส่งเอกสารทุกชนิดมาที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2562 (ในวัน และเวลาราชการ) เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกในการจัดซื้อเวชภัณฑ์ร่วมจังหวัดแพร่ต่อไป

 

โดยท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและแบบฟอร์ม ได้ที่ https://qrgo.page.link/XfZqU

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ภก.ธีรวิทย์ พรหมเสนา หรือ นางกรรณิการ์ วงศ์ศักดิ์สิทธิ์

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

โทร.054 511 145 ต่อ 105 ในวันและเวลาราชการ