ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก จัดซื้อร่วม (ยา,เวชภัณฑ์มิใช่ยา-เภสัช) จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2563

 

อ้างถึง หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ที่ พ.ร. 0032.006/ว1263ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562

 

ตามที่ คณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ระดับจังหวัด ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกรายการยา ในการจัดซื้อร่วมระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ ปี 2563 นั้น

 

บัดนี้ การดำเนินการดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ จึงขอแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกจัดซื้อร่วม ยา (ยาทั่วไป, ยาที่องค์การเภสัชกรรมเป็นผู้ผลิตแต่มีปัญหายาขาด, เวชภัณฑ์มิใช่ยาสำหรับกลุ่มงานเภสัชฯ) จังหวัดแพร่ ปี 2563 ทั้งนี้ผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และขอให้ท่านถือปฏิบัติตามที่ได้ยื่นเสนอกับทางจังหวัดแพร่ ต่อไป        

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

อนึ่ง ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารแจ้งผลการพิจารณาจัดซื้อร่วมยา จังหวัดแพร่ ปี 2563 ได้ทาง https://qrgo.page.link/kfy8h

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ภก.ธีรวิทย์ พรหมเสนา หรือ นางกรรณิการ์ วงศ์ศักดิ์สิทธิ์

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

โทร.054 511 145 ต่อ 105 ในวันและเวลาราชการ