อ้างถึง หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ที่ พร.0032.006/ว.1186 ลงวันที่ 22  พฤษภาคม 2562

 

คณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ระดับจังหวัด จะดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ร่วมจังหวัดแพร่ ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ : ชุดน้ำยาทดสอบสำหรับเครื่องมือวิเคราะห์อัตโนมัติ ประจำปี  พ.ศ. 2563 จึงขอเชิญท่านร่วมเสนอข้อมูลด้านคุณภาพและราคาเวชภัณฑ์  

 

ในการนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่จึงขอให้บริษัทที่สนใจเข้าร่วมเสนอข้อมูลคุณภาพและราคาของเวชภัณฑ์ดังกล่าว ส่งเอกสารทุกชนิดมาที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

 

และเข้าร่วมนำเสนอคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ท่านยื่นเสนอ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562

 

เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกในการจัดซื้อเวชภัณฑ์ร่วมจังหวัดแพร่ต่อไป

 

โดยท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและแบบฟอร์ม ได้ที่ https://qrgo.page.link/mvcLP

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ภก.ธีรวิทย์ พรหมเสนา หรือ นางกรรณิการ์ วงศ์ศักดิ์สิทธิ์

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

โทร.054 511 145 ต่อ 105 ในวันและเวลาราชการ