ขอเชิญเสนอข้อมูลคุณภาพและราคาของเวชภัณฑ์
ในการจัดซื้อร่วมจังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2563
(วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์)

 

อ้างถึง หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ที่ พร.0032.006/ว.653 ลงวันที่ 12 มีนาคม2562

 

ตามที่ คณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ระดับจังหวัด จะดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์ร่วมจังหวัดแพร่ ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี  พ.ศ. 2563 จึงขอเชิญท่านร่วมเสนอข้อมูลด้านคุณภาพและราคาเวชภัณฑ์ มา ณ โอกาสนี้

ในการนี้ บริษัทต้องส่งเอกสารทุกชนิดและตัวอย่าง มาที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและ เภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 5 เมษายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ) เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกในการจัดซื้อเวชภัณฑ์ร่วมจังหวัดแพร่ต่อไป

โดยท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและแบบฟอร์ม ได้ที่ https://goo.gl/WVtRiW

หมายเหตุ รายการซื้อร่วมที่ 34, 36 และ 37 เป็นรายการที่ต้องใช้กับเครื่องมืออัตโนมัติ(Automate) ทางคณะกรรมการฯ จะทำการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และประกาศจัดซื้อร่วมในภายหลัง แยกจากรายการอื่นๆ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ภก.ธีรวิทย์ พรหมเสนา หรือ นางกรรณิการ์ วงศ์ศักดิ์สิทธิ์

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

โทร.054 511 145 ต่อ 105 ในวันและเวลาราชการ