ตามที่ คณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ระดับจังหวัด ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกรายการวัสดุการแพทย์ ในการจัดซื้อร่วมระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ ปี 2562 นั้น

     บัดนี้ การดำเนินการดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่  ขอแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกจัดซื้อร่วม (รายการวัสดุการแพทย์) จังหวัดแพร่ ปี 2562  และขอให้ท่านถือปฏิบัติตามที่ได้ยื่นเสนอกับทางจังหวัดแพร่ ต่อไป

 

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกจัดซื้อร่วม (วัสดุการแพทย์) จังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ 2562