ตามที่ คณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ระดับจังหวัด ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกรายการวัสดุทันตกรรม ในการจัดซื้อร่วมระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ นั้น

          บัดนี้ การดำเนินการดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่  ขอแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกจัดซื้อร่วม (รายการวัสดุทันตกรรม) จังหวัดแพร่ ปี ๒๕๖๒ และขอให้ท่านถือปฏิบัติตามที่ได้ยื่นเสนอกับทางจังหวัดแพร่ ต่อไป         

 

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกจัดซื้อร่วม (วัสดุทันตกรรม) จังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ 2562