ตามที่ คณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ระดับจังหวัด ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกรายการยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา-เภสัช ในการจัดซื้อร่วมระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ 2562 นั้น บัดนี้การดำเนินการดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ขอแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกจัดซื้อร่วม (รายการยา,เวชภัณฑ์มิใช่ยา-เภสัช) จังหวัดแพร่ ปี 2562 และขอให้ท่านถือปฏิบัติตามที่ได้ยื่นเสนอกับทางจังหวัดแพร่ ต่อไป

 

Download : ผลการพิจารณาคัดเลือกจัดซื้อร่วม (ยา,เวชภัณฑ์มิใช่ยา-เภสัช) จังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ 2562