นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่

เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ(ด้านบริการทางวิชาการ)
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านทันตสาธารณสุข)
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ(ด้านเภสัชสาธารณสุข)
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ(ด้านบริการทางวิชาการ)
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ(ปฎิบัติหน้าที่แทน)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

เภสัชกรชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานการแผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

นิติกรชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ

นักจัดการทั่วไปชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป