124520 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง "นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓"


แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563

ที่มา:

- จากเจตนารมณ์แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. มาตรา 6 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

- เป็นกลยุทธ์ระยะสั้นที่ผู้บริหารใช้เในการกำกับดูแลองค์กร เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นการทำให้องค์กรปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและประสบความสำเร็จอย่างสง่างาม

ประกอบด้วยด้านต่าง ๆ  4 ด้าน คือ 1) ด้านรัฐ 2)สังคมและสิ่งแวดล้อม 3)ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4)ด้านองค์การและด้านผู้ปฏิบัติงาน

ระบบรายงานโครงการ/แผนปฏิบัติการและรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 

Download เอกสารแนวทางฯ 


คู่มือการนำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวงไปปฏิบัติ 

 Download เอกสาร


รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สป.

Download เอกสาร