ด้วยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ และคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ได้กำหนดจัดสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ประจำปี 2562 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562  ณ ห้องประชุมชั้น 9 ตึกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

การรับสมัครสอบ

1.ยื่นคำร้องผ่านทางระบบออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ https://mrd-hss.thaijobjob.com ระหว่างวันที่ 10 - 19 กรกฎาคม 2562

2.  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ระหว่างวันที่ 10 - 19 กรกฎาคม 2562 

3. ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ชั้น 1 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2562

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ และเว็ปไซต์ http://www.mrd-hss.moph.go.th

วันและสถานที่สอบ วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 9 ตึกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข