ความเป็นมา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่จากรายนามผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดแพร่ เริ่มจาก ขุน สวัสดิ์ วรรักษ์ ( เริน ) ได้มาปฏิบัติงานเมื่อ พ.ศ. 2450
ฉะนั้นจึงคาดว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในสมัยนั้น โดยมีสถานที่ปฏิบัติงานอยู่ในศาลากลางจังหวัดแพร่
ปี พ.ศ. 2495 นายแพทย์ อมร นนทสุต ซึ่งในครั้งนั้นดำรงตำแหน่ง อนามัยจังหวัด ได้ของบประมาณก่อสร้างอาคารสำนักงานขึ้นบริเวณหน้าศาลหลักเมือง
บนถนนคุ้มเดิม เนื่อที่ 1 ไร่ 2 งาน 16 ตารางวา พ.ศ. 2506 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่จึงได้ย้ายจากที่เดิม มาสร้างที่บ้านใหม่ เลขที่ 25 ถนน บ้านใหม่
บนเนื้อที่ 2 ไร่ 10 ตารางวา ซึ่งเป็นอาคารหลังเก่าของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ปัจจุบัน ก่อสร้างเสร็จเมื่อ ปี พ.ศ. 2507

          ในปี พ.ศ. 2528 นายแพทย์ มงคล ณ สงขลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ ได้ของบประมาณต่อเติมอาคาร ได้งบประมาณ 1,000,000 บาท
จึงสร้างอาคารใหม่อีก 1 หลังต่อจากอาคารหลังแรก เป็นอาคาร 2 ชั้น กว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร การก่อสร้างได้ขอความร่วมมือเรือนจำจังหวัดแพร่
เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยใช้แรงงานจากผู้ต้องขัง และในปี พ.ศ. 2539 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเพิ่มอีก 1 หลัง
เป็นอาคารหลังที่ 3 และเป็นอาคาร 3 ชั้น ด้วยงบประมาณก่อสร้างจำนวน 7,500,000 บาท

PHOOFF2016

Panorama2

ในปีงบประมาณ 2560 ได้รับงบประมาณ(งบลงทุน) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 30,913,000 บาท เป็นอาคารสำนักงานคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,426 ตารางเมตร โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว ตามแบบเลขที่ ๘๔๙๑ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 (รวมเวลาในการก่อสร้าง 909 วัน) ในขณะดำเนินการก่อสร้างได้มีการย้ายสำนักงานชั่วคราว ดังนี้
- เดือนพฤศจิกายน  2560 - ตุลาคม 2561 ย้ายที่ทำการชั่วคราวไปที่ วิทยาลัยบรมราชชนนีแพร่

เดือนพฤศจิกายน ปี 2561- วันที่ 17 กันยายน 2562 ส่วนของผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร่ ย้ายสถานที่ปฏิบัติงานไปปฏิบัติราชการณที่สำนักงานชั่วคราว โรงเรียนบ้านนาแหลม ต.ทุ่งกวาว อ.เมืองแพร่ และอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ทั้งนี้จัดให้มีพิธีทำบุญในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

1A41A0AC FE03 4EE3 8ED6 616D19D92916

เดือนตุลาคม 2562 อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ก่อสร้างแล้วเสร็จ จึงโยกย้ายสถานที่ปฏิบัติงานมายังอาคารสำนักงานหลังใหม่ มีพิธีทำบุญสำนักงานฯในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ชมบรรยายกาศงานพิธีทำบุญ

ผู้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ จากอดีต ถึงปัจจุบัน
  ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ปฏิบัติงาน พ . ศ .
1. ขุนสวัสดิ์ วรรักษ์ ( เริน ) อนามัยจังหวัด 2450-2457
2. ขุนคณานนท์ บริรักษ์ อนามัยจังหวัด 2457-2467
3. ขุนบริรักษ์ คณานันท์ อนามัยจังหวัด 2467-2469
4. นพ. รักษ์ เศวตรักษ์ 4. น . พ . รักษ์ เศวตรักษ์ 2469-2485
5. นพ. คำหมื่น เทพมณี นายแพทย์อนามัยจังหวัด 2485-2487
6. นพ. เชิดทรัพย์ สมิตะสิริ นายแพทย์อนามัยจังหวัด 2487-2488
7. นพ. พร สมร นายแพทย์อนามัยจังหวัด 2488-2492,2492-2493
8. หลวง เจริญ เวชการ นายแพทย์อนามัยจังหวัด 2493-2494
9. นพ. อมร นนทสุต นายแพทย์อนามัยจังหวัด 2596-2506
10. นพ. พร เทพศุภร นายแพทย์อนามัยจังหวัด 2506-2516
11. นพ. สีห์พจน์สวนศิลป์พงศ์ นายแพทย์ใหญ่จังหวัด 2516-2518
12.   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 2518-2527
13. นพ. มงคล ณ สงขลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 2527-2530
14. นพ. ชัย กฤติยาภิชาติกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 2530-2534
15. นพ. ภุชงค์ วีรพลิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 2534- 2544
16. นพ. ธวัชชัย กมลธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 2545-2546
17. นพ. ปรีดา ดีสุวรรณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 2547- 2552
18. นพ.สุรินทร์ สุมนาพันธุ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 2553 – 2556
19. นพ.ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 2557 - 2558
20. นพ.ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 2558 - 2560
21. นพ.ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 2560 - ปัจจุบัน
พื้นที่ถือครองที่ดิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ มีที่ดิน จำนวน 3 แปลง ซึ่งแยกอยู่ห่างกันตามบริเวณต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองแพร่ คือ
1. ที่ดินบริเวณหน้าศาลหลักเมือง เลขที่ 12 ถนนคุ้มเดิม มีเนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน 16 ตารางวา ปัจจุบันใช้เป็นที่ทำงานของ กลุ่มงานคุ้มครองบริโภคและเภสัชสาธารณสุข งานทันตสาธารณสุข เป็นบ้านพักของ ข้าราชการ รวมทั้งเป็นที่ทำงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง ในปัจจุบัน
2. ที่ดินบริเวณ ที่ตั้งอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ในปัจจุบัน เลขที่ 25 ถนนบ้านใหม่ ได้รับบริจาคในปี 2533 จำนวน 2 แปลง รวมเนื้อที่ 2 ไร่ 19 ตารางวา
  3. ที่ดินบริเวณ หลังสำนักงานเทศบาลเมืองแพร่ เลขที่ 1 ถนนวีระ มีเนื้อที่ 1 ไร่ 20 ตารางวา ใช้เป็นที่ปลูกสร้าง บ้านพักข้าราชการจำนวน 5 หลัง แฟลต 20 ยูนิต 1 หลัง