จังหวัดแพร่ ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำกลาย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองแพร่ จังหวัด 

อ่านรายละเอียด >>> ประกาศ...