สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่แจ้งผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้าย ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ประกาศ...