กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนจีน ได้กำหนดการรับสมัครและการจัดสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน ประจำปี 2562

การรับสมัครสอบ 

วันที่ 9 - 31 กรกฎาคม 2562 ทางเว็บไซต์ http;//mrd-hss.thaijobjob.com และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ชั้น 1 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 9 - 24 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ทางเว็บไซต์ http;//mrd-hss.thaijobjob.com และ http://mrd-hss.moph.go.thและศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ชั้น 1 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

สอบวันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2562 ณ กรมสนับสนุนบริการสวุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศผลวันที่ 10 กันยายน 2562