กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดย สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ และคณะกรรมการวิชาชีพสาขากิจกรรมบำบัด ได้กำหนดสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด ประจำปี 2562

การรับสมัคร

วันที่ 17 - 28 มิถุนายน 2562 สามารถยื่นสมัครได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือระบบออนไลน์ http://mrd-hss.thaijobjob.com

วันที่ 17 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2562 สามารถยื่นสมัครได้ที่ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ชั้น 1 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ทาง http://mrd-hss.moph.go.th

วันสอบ 4 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ