กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะและคณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค ได้กำหนดการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค ประจำปี 2562

รับสมัครสอบ ระหว่างวันที่ 3  - 21 มิถุนายน 2562  ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือเว็บไซต์ http://mrd-hss.thaijobjob.com

                   ระหว่างวันที่ 3 - 28 มิถุนายน 2562 ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและเลขที่นั่งสอบ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ณ สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ หรือ www.mrd-hss.moph.go.th

วันและเวลาสอบ วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ