ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล MOIT 1 - MOIT 2

MOIT 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ MOIT 3  - MOIT 5

MOIT 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

MOIT 4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล MOIT 6 - MOIT 9

MOIT 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

MOIT 7 หลักหน่วยงานมีการรายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น ระดับดีมาก

MOIT 8 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

 

ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใส MOIT 9 - MOIT 11

MOIT 9 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

MOIT 10 หน่วยงานมีข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน

MOIT 11 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

 

ตัวชี้วัดที่ 5 การรับสินบน MOIT 12 - MOIT 13

MOIT 12 หน่วยงานมีมาตรการ การป้องกันการรับสินบน ที่เป็นระบบ

MOIT 13 หน่วยงานประเมินการดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาร พ.ศ.2565-2566 ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดหาและการส่งเสริมการขายและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

 

ตัวชี้วัดที่ 6 การรับสินบน MOIT 14

MOIT 14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องและมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในหน่วยงาน

 

ตัวชี้วัดที่ 7 การใช้ทรัพย์สินของราชการ MOIT 15 - MOIT 19

MOIT 15 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

MOIT 16 หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

MOIT 17 หน่วยงานมีกการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อย่างเป็นระบบ

MOIT 18 หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)

MOIT 19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปกิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีเรี่ยไรหรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

ตัวชี้วัดที่ 8 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน MOIT 20  

MOIT 20 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริต กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565

 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร MOIT 21  - MOIT 22

MOIT 21 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตนาสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหาร ต่อสาธารณชน

MOIT 22 หน่วยงานมีแนวทางปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน