MOIT 9 หน่วยงานมีแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

1. คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปกิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่

2. คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ

3. หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน ตามข้อ1 และ2

4. ฟอร์มเผยแพร่